Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie znajduje się we Włoszczowie przy ul. Żwirki 2

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie pracuje od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30-15.30.

Każda osoba odwiedzająca Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie  może przyjść do nas z wybraną osobą towarzyszącą.

Wniosek można przesłać do nas:

  • mailowo na adres : wloszczowa.piw@wetgiw.gov.pl
  • faksem pod numerem : 41 394 49 92
  • pocztą na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie ul. Żwirki 2,   29-100 Włoszczowa,
  • złożyć osobiście,
  • wysłać przy pomocy ePUAP na adres skrzynki podawczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie . 

Koordynatorem ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii we Włoszczowie jest; 

Anna Skiba –  starszy specjalista  ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

 tel.:   +48 41 294 49 92 w. 24 

  e-mail: askiba@piwwloszczowa.pl 

 Do zadań koordynatora należy w szczególności: 

·         Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie. 

·         Dostosowanie obiektów Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Dostępność architektoniczna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie;

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie, znajduje się w centrum miasta Włoszczowa tuż przy rynku. Wejście do Inspektoratu znajduje się i od zbiegu ulic ul. Żwirki i ul. Wigury ,prowadzi po schodach. Sekretariat PIW znajduje się na pierwszym piętrze (pok. nr 13). W budynku nie ma windy, ani platformy schodowej.

 Dla osób z niepełnosprawnością ruchową – poruszających się na wózku przeznaczone jest wejście znajdujące się od strony ulicy Żwirki znajdujące się na poziomie chodnika, które umiejscowione jest przy bramie głównej . Aby skorzystać z tego wejścia  należy taką informację telefonicznie przekazać pracownikowi PIW  tel.:   +48 41 294 49 92 w. 24 .


Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, głośników naprowadzających, oznaczeń w języku Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aby skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online należy zgłosić ten fakt za pośrednictwem poczty elektronicznej wloszczowa.piw@wetgiw.gov.pl lub telefonicznie: 41 394 49 92. 

Deklaracja dostępności strony piwwloszczowa.pl 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej piwwloszczowa.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego piwwloszczowa.pl

Data publikacji zaktualizowanej strony internetowej: 30.03.2011 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.03.2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

– Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. 

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. W serwisie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.  

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiszowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi, systemem lub aplikacjami użytkowników. 

Oświadczenie sporządzono dnia 12.03.2021 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt.  

Osobą odpowiedzialną jest Pan Leszek Komisarczyk, adres poczty elektronicznej lkomisarczyk@piwwloszczowa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 394 49 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022