Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
ul. Żwirki 2, 29-100 Włoszczowa
tel. (41) 394 49 92
e-mail: iod@piwwloszczowa.pl


Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie ul. Żwirki 2, 29-100 Włoszczowa
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@piwwloszczowa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora
 3. Powiatowy Lekarz Weterynarii może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie
  • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie
  • wykonania zawartej z Panią/Panem umowy
  • realizacji Pani/Pana zgody
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • Pani/Pan jako Strona postępowania, jako Wnioskodawca, Pani/Pana Pełnomocnicy
  • inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa
  • podmiot przetwarzający zgodnie z zawartą umową powierzenia
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 7. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie danych osobowych jest:
  • dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia umowy, załatwienia sprawy
  • wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów prawa

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. współadministratorem danych osobowych:
  1. w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
  2. w ramach zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jest Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, kontakt: e-mail: kielce.wiw@wetgiw.gov.pl, tel. 41 3621439),
  3. w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włoszczowie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włoszczowie (adres siedziby: ul. Żwirki 2, 29-100 Włoszczowa
   tel. (41) 394 49 92 e-mail: wloszczowa.piw@wetgiw.gov.pl), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:
  1. w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 22 623 24 81,
  2. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach: iod@wiw.kielce.pl, tel. 41 3621439
  3. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii we Włoszczowie: iod@piwwloszczowa.pl, tel. (41) 394 49 92
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów/wykazów/list – na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 4. dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 5. w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;
 6. każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 7. mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 8. podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;
 9. Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.