Posiadacze gospodarstw rolnych mogą wprowadzać do obrotu wytworzoną przez siebie żywność. W przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego jest to możliwe po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia działalności w zakresie rolniczego handlu detalicznego do Powiatowego lekarza weterynarii, w terminie 30 dni przed zamiarem jej rozpoczęcia.

Wzór zgłoszenia

RHD na stronach GIW

Ulotka na temat RHD


Ustalono limity roczne wprowadzanej do obrotu żywności, które zawiera:

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159)

Warunki prowadzenia działalności określono w przepisach:

 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników(Dz. U. z 5 grudnia 2016 r., poz. 1961),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz. U. poz. 2192),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 2161).

Produkcja w ramach RHD musi odbywać się w sposób wykluczający zagrożenie dla konsumenta z zachowaniem podstawowych zasad higieny.

Sprzedaż wyłącznie konsumentowi końcowemu może odbywać się:

 • na terenie gospodarstwa , którym wyprodukowano żywność
 • na stoiskach usytuowanych na targowiskach i innych miejscach sprzedaży wyznaczonych do handlu

W miejscu sprzedaży żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego umieszcza się w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta:
Tablice zawierającą:
napis rolniczy handel detaliczny
oraz dane obejmujące:

 • imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny,
 • adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,
 • weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny

Podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny jest zobowiązany prowadzić i przechowywać dokumentację w zakresie ilości żywności zbywanej rocznie w ramach RHD, zawierającą następujące informacje:

 • numer kolejnego wpisu;
 • datę zbycia żywności;
 • ilość i rodzaj zbytej żywności.

WZÓR

lpdata sprzedażyproduktilość
1   
2   
3   

Informacje na stronie MRiRW