ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2022

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII WE WŁOSZCZOWIE

Z DNIA 20 KWIETNIA 2022 R.

w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie   na terenie powiatu włoszczowskiego

      Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1, pkt. 6, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1421), art. 9 ust. 1 lit. B, w związku z art. 81 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. L. 84 UE. Z 31.3.2016r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 32 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz. U. L 174 z 3.6.2020, str. 211-340) zarządza się,  co następuje:

§1. Określa się obszar  powiatu włoszczowskiego jako obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny u zwierząt zwany dalej „obszarem zagrożonym”.

§2. Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje się szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

§3. Nakaz o którym mowa w § 2  obowiązuje wszystkich mieszkańców powiatu włoszczowskiego utrzymujących zwierzęta z gatunku kot domowy oraz osoby czasowo przebywające na terenie powiatu.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu włoszczowskiego.

§ 5 . Rozporządzenie obowiązuje do dnia uchylenia.

§6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.