UWAGA !

UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY DOTYCZY TYLKO TRZODY CHLEWNEJ, CIELĄT DO 12 MIESIĄCA ORAZ OWIEC I KÓZ

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia 21 października 2010 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1370) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające Rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia 24 sierpnia 2022 r. (Dz.U. 2022, poz.1896)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZWIERZĄT, Z KTÓRYCH POZYSKUJE SIĘ MIĘSO:

 1. Zwierzęta muszą być zdrowe;
 2. Pochodzić z gospodarstwa lub obszaru niepodlegającego ograniczeniom, nakazom lub zakazom,
 3. Poddane ubojowi po upływie okresu karencji zastosowanych leków

Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.

WYMAGANIA, JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE PRZY UBOJU NA TERENIE GOSPODARSTWA:

Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane – posiadacz zwierząt – informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju

CO ZAWIERA ZGŁOSZENIE?

W ZGŁOSZENIU POWINNY BYĆ ZAWARTE INFORMACJE:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,
 2. gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
 3. numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia,
 4. miejsce i termin uboju,
 5. imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
 6. inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności numer telefonu informującego;

Badanie świń W KIERUNKU WŁOŚNI JEST OBOWIĄZKOWE – próbki do badania mięsa na obecność włośni pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii posiadacz mięsa.

SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK DO BADANIA MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI ORAZ ZASADY DOSTARCZANIA PRÓBEK DO URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 1. Sposób pobierania próbek mięsa
  1. U świń domowych:
   1. pobiera się kilka próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej;
   2. łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.
 2. Zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii
  1. Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane;
  2. Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.
  3. Dostarczający próbki powinien poinformować urzędowego lekarza weterynarii o:
   1. wieku zwierzęcia
   2. miejscu pochodzenia zwierzęcia;
   3. części zwierzęcia, z której zostały pobrane próbki do badania.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania poubojowego oraz badania na obecność włośni w przypadku badania mięsa świń, stwierdzono, że badane mięso zwierząt jest zdatne do spożycia przez ludzi, urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu badania poubojowego mięsa, które zawiera:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza mięsa;
 2. miejsce i termin uboju;
 3. datę przeprowadzenia badania;
 4. gatunek zwierzęcia, z którego pozyskano mięso, oraz numer identyfikacyjny tego zwierzęcia;
 5. wynik badania;
 6. w przypadku badania mięsa świń, informację o ograniczeniach w sposobie wykorzystania mięsa – jeżeli badanie na obecność włośni przeprowadzono przy zastosowaniu metody badania trichinoskopowego

UWAGA! Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włoszczowie rekomenduje wykonanie badań w kierunku włośni w pracowni terenowej diagnostyki włośni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii we Włoszczowie, ul. Żwirki 2, 29-100 Włoszczowa.

Badania można wykonywać także w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Kielcach.

SRM stanowi:

U cieląt poniżej 6 miesiąca życia:

 1. migdałki
 2. jelita – od dwunastnicy do odbytnicy
 3. krezka

U owiec i kóz poniżej 12 miesiąca życia:

 1. jelito biodrowe (kręte)
 2. śledziona

U owiec i kóz powyżej 12 miesiąca życia:

 1. czaszka łącznie z mózgiem i oczami
 2. migdałki
 3. jelito biodrowe (kręte)
 4. śledziona

SPOSÓB POWIADOMIENIA PLW O ZAMIARZE DOKONANIA UBOJU ZWIERZĘCIA NA UŻYTEK WŁASNY:

Świnie – pisemnie, telefonicznie, osobiście

Cielęta, owce, kozy – pisemnie

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ODBIORU UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO MATERIAŁU SZCZEGÓLNEGO RYZYKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO:

 • SARIA MALOPOLSKA sp. z o.o. oddział Wielkanoc, 32-075 Gołcza, tel. 12 3873060
 • Hartwig Stanisław – PUNKT ZBIORCZY PADLINY, ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 3942706
 • Inne podmioty – informacja w Urzędach Miast i Urzędach Gmin

Sankcje karne wynikające z nieprzestrzegania wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia 21 października 2010 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1370):

Zgodnie z §1, pkt. 34 rozporządzeniem MRiRW z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, wysokość kary pieniężnej za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny wynosi od 100 zł do 2000 zł