Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włoszczowie informuję o wystąpieniu 387 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce w 2021r.

Przedmiotowe ognisko choroby zostało stwierdzone 21.12.2021r. w gospodarstwie niekomercyjnym utrzymującym kury i kaczki (łącznie 47 sztuk) w miejscowości Szczekociny w gminie Szczekociny (powiat zawierciański, województwo śląskie). Jest to dziewiąte ognisko HPAI w województwie śląskim w 2021r.

W gospodarstwie PLW w Zawierciu wdraża środki zwalczania choroby, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, w tym ustanowił obszar zapowietrzony i zagrożony wokół ogniska.

Informuję, że wyznaczone obszary obejmują swoim zasięgiem powiat jędrzejowski i włoszczowski.

Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany  obszarem zagrożonym, uznaje się teren obejmujący w   powiecie włoszczowskim :

– w gminie Secemin, miejscowości:  Wolica, Daleszec, Psary-Kolonia, Celiny, Wola Czaryska;

–  w gminie Radków, miejscowości: Ojsławice, Brzeście;

–  w gminie Moskorzew, miejscowości: Dąbrówka, Mękarzów, Tarnawa Góra, Perzyny, Dalekie, Moskorzew, Przybyszów, Chebdzie.

 Na obszarze zagrożonym  nakazuje się:

1) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;

2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;

4) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków, w tym ich karmienie lub pojenie, w sposób ograniczający kontakt z dzikimi ptakami.

 Na obszarze zagrożonym  zakazuje się:

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

 Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego  poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”.

 Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.

 Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.

Mapa zasięgu obszaru Szczekociny

Do pobrania: